Pokaz ogłoszenia z kategorii:
 
wersja do druku
Ogłoszenie numer: 151
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Zakłady Elektroniczne WAREL sp. z o.o. ul. Modlińska 6, Warszawa
Data dodania ogłoszenia: 2020-09-04
Data ważności ogłoszenia: 2021-12-31
Załączniki
Operat nieruchomości gruntowej ul. Modlińska 6, Warszawa.pdf
Oszacowanie wartości ruchomych składników masy upadłości ZE WAREL sp. z o.o..pdf
Tab. 1 Wykaz i oszacowanie ruchomości.pdf
Tab. 2 Wykaz i oszacowanie magazynu towarów.pdf
Tab. 3 Wykaz i oszacowanie sprzętu komputerowego.pdf
Tab. 4 Wykaz i oszacowanie wyposażenia biura - meble.pdf
Foto ZE Warel.doc
budynek z powierzchniami.pdf
Wyrys i wypis.pdf
Warunki przetargu - październik 2020.docx
INFORMACJA dot. wstępu interesantów do Sądu z zw. z SARS-CoV-2.pdf

Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Zakładów Elektronicznych WAREL sp. z o.o. (sygn. akt GUp XVIII 129/20) ogłasza przetarg, w którym przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ KC, w skład którego wchodzą w szczególności:
• prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. działki gruntu oznaczonej jako:
- 12/8 z obrębu 4-06-15 o pow. 10.819 m2, KW Nr WA3M/00402514/2
- 12/7 z obrębu 4-06-15 o pow. 815 m2, KW Nr WA3M/00394500/1
przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie
• prawo własności budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość
• firma
• księgi handlowe
• dokumentacja techniczna
• maszyny i urządzenia oraz inne składniki majątkowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej według „Oszacowania wartości rynkowej ruchomych składników masy” z dnia 1.07.2019 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Jankowskiego.
• znaki towarowe, know-how oraz inne wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki,
• prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spółki.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 7.930.000,- PLN.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800.000,- PLN.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r. (decyduje data wpływu na biuro podawcze tut. Sądu) osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać na adres Sądu listem poleconym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2020 r. w gmachu Sądu w sali nr 119 o godzinie 10.00.

Operaty szacunkowe określające wartość rynkową przedmiotu przetargu dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, oraz wraz z regulaminem przetargu są zamieszczone na stronie www.syntrio.waw.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 353 81 14 gdzie również można uzgodnić termin oględzin przedmiotu przetargu.