wersja do druku
Zakłady Elektroniczne WAREL sp. z o.o.
Sygnatura: sygn. akt XVIII GUp 129/20
Data ogłoszenia upadłości: 2019-03-28
Adres podmiotu:
03-216 Warszawa
Modlińska 6
Syndyk: Ireneusz Kaczorek
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: ASR Piotr Bartosiewicz

Treść ogłoszenia:
KRS 0000511508

Postanowieniem z dnia 28.03.2019 r. sygn. akt X GU 1607/16 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy:
- ogłosił upadłość Zakładów Elektronicznych WAREL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- stwierdził, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 215/848 z dnia 20.05.2015 w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
- wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir i zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego;
- wyznaczył syndyka w osobie Ireneusza Kaczorka (lic. Nr 57)

Wzywa się:
- wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w MSiG;
- osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego do zgłaszania tych praw, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 299/19.

Numer MSiG 73/2019 z dnia 2019-04-12 Pozycja nr 19522

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Zakładów Elektronicznych WAREL Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 957/19 zawiadamia, iż w dniu 4 lipca 2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG, może zgłosić na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do listy.

Numer MSiG 152/2019 z dnia 2019-08-07 Pozycja nr 40993

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zakładów Elektronicznych WAREL Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 6, KRS 0000511508 sygn. akt XIX GUp 957/19, niniejszym informuje, iż syndyk dnia 22.07.2019 roku złożył opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Na powyższe można wnieść zarzuty do Sędziego komisarza w terminie siedmiu dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Numer MSiG 163/2019 z dnia 2019-08-23 Pozycja nr 43712

Syndyk masy upadłości Zakładów Elektronicznych WAREL sp. z o.o. ogłasza przetarg, w którym przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, w skład którego wchodzą w szczególności - prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. działki gruntu oznaczonej jako - 12/8 z obrębu 4-06-15 o pow. 10.819 m2, KW Nr WA3M/00402514/2 - 12/7 z obrębu 4-06-15 o pow. 815 m2, KW nr WA3M/00394500/1 przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie - prawo własności budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość, - firma, - księgi handlowe, - dokumentacja techniczna i kadrowa, - maszyny i urządzenia oraz inne składniki majątkowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej według Oszacowania wartości rynkowej ruchomych składników masy z dnia 1.07.2019 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Jankowskiego, - znaki towarowe, know-how oraz inne wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki, - prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spółki. Minimalna cena sprzedaży wynosi 7.930.000,- PLN. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800.000,- PLN. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. decyduje data wpływu do Sądu osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać na adres Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2019 r. w gmachu sądu w sali nr 14, o godzinie 1300. Operaty szacunkowe określające wartość rynkową przedmiotu przetargu dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, oraz wraz z regulaminem przetargu są zamieszczone na stronie www.syntrio.waw.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 353 81 14, gdzie również można uzgodnić termin oględzin przedmiotu przetargu.

Numer MSiG 209/2019 z dnia 2019-10-28 Pozycja nr 55539

Syndyk masy upadłości Zakładów Elektronicznych WAREL sp. z o.o. ogłasza przetarg, w którym przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ KC, w skład którego wchodzą w szczególności:
• prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. działki gruntu oznaczonej jako:
- 12/8 z obrębu 4-06-15 o pow. 10.819 m2, KW Nr WA3M/00402514/2
- 12/7 z obrębu 4-06-15 o pow. 815 m2, KW Nr WA3M/00394500/1
przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie
• prawo własności budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość
• firma
• księgi handlowe
• dokumentacja techniczna i kadrowa
• maszyny i urządzenia oraz inne składniki majątkowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej według „Oszacowania wartości rynkowej ruchomych składników masy” z dnia 1.07.2019 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Jankowskiego.
• znaki towarowe, know-how oraz inne wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki,
• prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spółki.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 7.930.000,- PLN.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800.000,- PLN.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Sądu) osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać na adres Sądu listem poleconym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2020 r. w gmachu sądu w Sali nr 14 o godzinie 12.30.

Operaty szacunkowe określające wartość rynkową przedmiotu przetargu dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, oraz wraz z regulaminem przetargu są zamieszczone na stronie www.syntrio.waw.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 353 81 14 gdzie również można uzgodnić termin oględzin przedmiotu przetargu.

Numer MSiG 050/2020 z dnia 2020-03-12 Pozycja nr 14098

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Zakładów Elektronicznych WAREL Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 957/19 zawiadamia, iż w dniu 3 lutego 2020 r. syndyk złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG, może zgłosić na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności.

Numer MSiG 050/2020 z dnia 2020-03-12 Pozycja nr 14047

Syndyk masy upadłości Zakładów Elektronicznych WAREL Sp. z o.o. ogłasza przetarg, w którym przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, w skład którego wchodzą w szczególności - prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. działki gruntu oznaczonej jako - 12/8 z obrębu 4-06-15 o pow. 10.819 m2, KW Nr WA3M/00402514/2, - 12/7 z obrębu 4-06-15 o pow. 815 m2, KW Nr WA3M/00394500/1, przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie, - prawo własności budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość, - firma, - księgi handlowe, - dokumentacja techniczna i kadrowa, - maszyny i urządzenia oraz inne składniki majątkowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej według Oszacowania wartości rynkowej ruchomych składników masy z dnia 1.07.2019 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Jankowskiego, - znaki towarowe, know-how oraz inne wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki, - prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spółki. Minimalna cena sprzedaży wynosi 7.930.000 PLN. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800.000 PLN. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r. decyduje data wpływu do Sądu osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać na adres Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2020 r. w gmachu Sądu w Sali nr 14, o godzinie 1230. Operaty szacunkowe określające wartość rynkową przedmiotu przetargu dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, oraz wraz z regulaminem przetargu są zamieszczone na stronie www.syntrio.waw.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 353 81 14, gdzie również można uzgodnić termin oględzin przedmiotu przetargu.

Numer MSiG 050/2020 z dnia 2020-03-12 Pozycja nr 14098

Syndyk masy upadłości Zakładów Elektronicznych WAREL sp. z o.o. ogłasza przetarg, w którym przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, w skład którego wchodzą w szczególności - prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. działki gruntu oznaczonej jako - 12/8 z obrębu 4-06-15 o pow. 10.819 m2, KW nr WA3M/00402514/2 - 12/7 z obrębu 4-06-15 o pow. 815 m2, KW nr WA3M/00394500/1 przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie - prawo własności budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość - firma - księgi handlowe - dokumentacja techniczna i kadrowa - maszyny i urządzenia oraz inne składniki majątkowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej według Oszacowania wartości rynkowej ruchomych składników masy z dnia 1.07.2019 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Jankowskiego. - znaki towarowe, know-how oraz inne wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki, - prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spółki. Minimalna cena sprzedaży wynosi 7.930.000 PLN. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800.000 PLN. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. decyduje data wpływu do Sądu osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać na adres Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2020 r. w gmachu Sądu, w sali nr 119, o godzinie 945. Operaty szacunkowe określające wartość rynkową przedmiotu przetargu dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, oraz wraz z regulaminem przetargu są zamieszczone na stronie www.syntrio.waw.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 353 81 14, gdzie również można uzgodnić termin oględzin przedmiotu przetargu.

Numer MSiG 087/2020 z dnia 2020-05-06 Pozycja nr 20440

Syndyk masy upadłości Zakładów Elektronicznych WAREL Sp. z o.o. ogłasza przetarg, w którym przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, w skład którego wchodzą w szczególności - prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. działki gruntu oznaczonej jako - 12/8 z obrębu 4-06-15 o pow. 10.819 m2, KW Nr WA3M/00402514/2, - 12/7 z obrębu 4-06-15 o pow. 815 m2, KW Nr WA3M/00394500/1 przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie, - prawo własności budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość, - firma, - księgi handlowe, - dokumentacja techniczna, - maszyny i urządzenia oraz inne składniki majątkowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej według Oszacowania wartości rynkowej ruchomych składników masy z dnia 1.07.2019 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Jankowskiego. - znaki towarowe, know-how oraz inne wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki, - prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spółki. Minimalna cena sprzedaży wynosi 7.930.000 PLN. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800.000 PLN. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać na adres Sądu listem poleconym decyduje data wpływu na biuro podawcze tut. Sądu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2020 r. w gmachu Sądu, w sali nr 119. o godzinie 1000. Operaty szacunkowe określające wartość rynkową przedmiotu przetargu dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, oraz wraz z regulaminem przetargu są zamieszczone na stronie www.syntrio.waw.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 353 81 14 gdzie również można uzgodnić termin oględzin przedmiotu przetargu.

Numer MSiG 178/2020 z dnia 2020-09-11 Pozycja nr 46194