wersja do druku
Holding Budowlany MGB SA
Sygnatura: sygn. akt XVIII GUp 56/21
Data ogłoszenia upadłości: 2014-12-02
Adres podmiotu:
00-419 Warszawa
Rozbrat 44A/204
Syndyk: Ireneusz Kaczorek
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Treść ogłoszenia:
KRS 0000386338

Postanowieniem z dnia 02.12.2014r. sygn. akt X GU 546/14 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy:
- ogłosił upadłość Holdingu Budowlanego MGB spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku;
- stwierdził, iż niniejsze postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1346/2000 Rady (WE) z dnia 29.05.2000r. w sprawie postępowania upadłościowego;
- wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandrę Ziółkowską - Majkowską;
- wyznaczył syndyka w osobie Ireneusza Kaczorka.

Wzywa się:
- wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
- osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego do zgłaszania tych praw, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 111/14.

Numer MSiG 238/2014 z dnia 2014-12-09 Pozycja nr 16765

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB SA z siedzibą w Warszawie prowadzonego pod sygn. akt X GUp 111/14 zawiadamia, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A.
W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do listy wierzytelności.

Numer MSiG 169/2015 z dnia 2015-09-01 Pozycja nr 12939

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB SA z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 111/14, zawiadamia, iż syndyk złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do ww. listy wierzytelności.

Numer MSiG 020/2016 z dnia 2016-02-01 Pozycja nr 2109

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB SA z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 111/14, zawiadamia, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do uzupełniającej listy wierzytelności nr 2.

Numer MSiG 205/2016 z dnia 2016-10-21 Pozycja nr 27242

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Holding Budowlany MGB SA w Warszawie prowadzonego pod sygn. akt X GUp 111/14 zawiadamia, iż Syndyk złożył w dniu 14.12.2016 r. pierwszy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić przeciwko planowi zarzuty.

Numer MSiG 010/2017 z dnia 2017-01-16 Pozycja nr 1343

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB SA z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 111/14, zawiadamia, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 3, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do uzupełniającej listy wierzytelności nr 3.

Numer MSiG 031/2018 z dnia 2018-02-13 Pozycja nr 6422

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB SA z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 111/14, zawiadamia, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 4, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do uzupełniającej listy wierzytelności nr 4.

Numer MSiG 235/2018 z dnia 2018-12-05 Pozycja nr 54211

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB SA z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 26/19, zawiadamia, iż syndyk dnia 4.09.2019r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 5, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do uzupełniającej listy wierzytelności nr 5.

Numer MSiG 188/2019 z dnia 2019-09-27 Pozycja nr 49887

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 26/19 poprzednia sygn. akt X GUp 111/14 zawiadamia, iż postanowieniem z dn. 4.11.2019 r. zmienił listę wierzytelności złożoną przez syndyka w dn. 4.08.2015 r. Na powyższe przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

Numer MSiG 221/2019 z dnia 2019-11-15 Pozycja nr 58761

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 26/19 poprzednia sygn. akt X GUp 111/14, zawiadamia, iż dwoma postanowieniami z dn. 31.01.2020 r. oraz postanowieniem z dn. 3.02.2020 r. zmienił listę wierzytelności złożoną przez syndyka w dn. 4.08.2015 r. Na powyższe przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

Numer MSiG 039/2020 z dnia 2020-02-26 Pozycja nr 10404