wersja do druku
PPH SPRĘŻYNY PARABOLICZNE S.A.
Sygnatura: sygn. akt XII GUp 25/13
Data ogłoszenia upadłości: 2013-02-27
Adres podmiotu:
04-158 Warszawa
Zamieniecka 46
Syndyk: Dariusz Siewicz
Sąd: Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy
Sędzia komisarz: SSR Bartosz Przybył

Treść ogłoszenia:
KRS 0000224509
REGON 634637809
NIP 777-281-06-94

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt IX GU 9/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie Sąd Gospodarczy, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość „PPH SPRĘŻYNY PARABOLICZNE” S.A. obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Sławomira Bezaka oraz Syndyka Dariusza Siewicz.
Wzywa się:
- wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności, w terminie dwóch miesięcy, od dnia ukazania się obwieszczenia, o ogłoszeniu upadłości, w MSiG;
- osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. IX GUp 4/13.

Numer MSiG 47/2013 z dnia 2013-03-07 Pozycja nr 3241

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2013 r. w postępowaniu upadłościowym: P.P.H. SPRĘŻYNY PARABOLICZNE Spółka Akcyjna w Warszawie (poprzednia sygn. akt IX GUp 4/13) zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r. o ogłoszeniu upadłości, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza w osobie SSR Sławomira Bezaka wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Łazarskiego (nowa sygn. akt XII GUp 25/13).

Numer MSiG 171/2013 z dnia 2013-09-04 Pozycja nr 12508

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 września 2013 roku w postępowaniu upadłościowym P.P.H. "Sprężyny Paraboliczne" Spółki Akcyjnej w Warszawie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 25/13, zmieniono postanowienie z dnia 27 lutego 2013 roku o ogłoszeniu upadłości, zmienione postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2013 roku, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Jarosława Łazarskiego, wyznaczono Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Bartosza Przybyła.

Numer MSiG 208/2013 z dnia 2013-10-25 Pozycja nr 15054

W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności z dnia 25 sierpnia 2014 r. w postępowaniu upadłościowym PPH Sprężyny Paraboliczne Spółki Akcyjnej w Warszawie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 25/13 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w dzienniku "Gazeta Wyborcza" - wydanie lokalne i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Numer MSiG 179/2014 z dnia 2014-09-16 Pozycja nr 12561

W związku z ukończeniem opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego - P.P.H. Sprężyny Paraboliczne Spółki Akcyjnej w Warszawie w upadłości likwidacyjnej (karty od 2149 do 2222), sygn. akt XII GUp 25/13, Sędzia komisarz poucza o prawie wniesienia zarzutów do Sędziego komisarza co do opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia w wydaniu lokalnym "Kuriera Szczecińskiego" oraz obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Numer MSiG 023/2015 z dnia 2015-02-04 Pozycja nr 1375

W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem Sędziemu komisarzowi: - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 29 grudnia 2014 roku - k. 2267, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 5 lutego 2014 roku - karta 2346, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 7 kwietnia 2015 roku - k. 2479, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 7 grudnia 2015 roku - k. 2876, w postępowaniu upadłościowym PPH Sprężyny Paraboliczne Spółki Akcyjnej w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 25/13 - sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku "Gazeta Wyborcza" - wydanie lokalne i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Numer MSiG 054/2017 z dnia 2017-03-17 Pozycja nr 9759

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 roku w postępowaniu upadłościowym: P.P.H. "Sprężyny Paraboliczne" Spółki Akcyjnej w Warszawie - sygn. akt XII GUp 25/13, zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 27 lutego 2013 roku o ogłoszeniu upadłości, zmienione postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2013 roku oraz z dnia 24 września 2013 roku w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Bartosza Przybyła, wyznaczono Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Moniki Rzepiejewskiej.

Numer MSiG 243/2017 z dnia 2017-12-15 Pozycja nr 47247

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym P.P.H. SPRĘŻYNY PARABOLICZNE S.A. w upadłości likwidacyjnej KRS 0000224509, z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod sygn. akt XII GUp 25/13, zawiadamia, iż w dniu 22 października 2020 złożony został przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i plan ten można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelni Akt, ul. Kaszubska 42. Na podstawie art. 349 p.u., w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku Gazeta Wyborcza - wydaniu lokalnym, Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnieść przeciwko planowi zarzuty.

Numer MSiG 239/2020 z dnia 2020-12-08 Pozycja nr 69669

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 maja 2021 roku, w postępowaniu upadłościowym P.P.H. Sprężyny Paraboliczne Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, sygn. akt XII GUp 25/13, zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 roku zmienione postanowieniami Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2013 roku i 24 września 2013 roku oraz 23 listopada 2017 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza S.S.R. Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Sylwii Karweckiej-Wronki.

Numer MSiG 129/2021 z dnia 2021-07-07 Pozycja nr 43739