oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Postępowania upadłościowe


wersja do druku
STEFANEL POLONIA sp. z o.o.
Sygnatura: sygn. akt XVIII GUp 244/20
Data ogłoszenia upadłości: 2020-12-03
Adres podmiotu:
00-030 Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 2A
Syndyk: Ireneusz Kaczorek
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Treść ogłoszenia:
KRS 0000235608

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 listopada 2020 r. sygn. akt XVIII GU 782/20 w sprawie o ogłoszenie upadłości STEFANEL POLONIA Sp. z o.o. w Warszawie KRS 0000235608 zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Ireneusza Kaczorka - licencja nr 57.

Numer MSiG 223/2020 z dnia 2020-11-16 Pozycja nr 63277

Postanowieniem z dnia 3.12.2020 r., sygn. akt XVIII GU 782/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy - ogłosił upadłość STEFANEL POLONIA sp. z o.o. KRS nr 0000235608 z siedzibą w Warszawie; - określił, że funkcję sędziego komisarza oraz funkcję zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie; - wyznaczył syndyka w osobie Ireneusza Kaczorka licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 57; - stwierdził, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; Wzywa się - wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, na adres Kancelaria Syndyka Ireneusza Kaczorka skr. poczt 12, 05-180 Pomiechówek, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego XVIII GUp 244/20; - osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi, na adres Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GUp 244/20.

Numer MSiG 244/2020 z dnia 2020-12-15 Pozycja nr 71673

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego STEFANEL POLONIA Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 244/20, zawiadamia, iż w dniu 29 marca 2021 roku syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć na ręce Sędziego Komisarza sprzeciw do listy.

Numer MSiG 075/2021 z dnia 2021-04-20 Pozycja nr 25416

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego STEFANEL POLONIA Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 244/20 zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2021 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia złożyć na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do listy.

Numer MSiG 173/2021 z dnia 2021-09-07 Pozycja nr 56484

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.