oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Postępowania upadłościowe


wersja do druku
KOGGATT sp. z o.o.
Sygnatura: sygn. akt XVIII GUp 1389/19
Data ogłoszenia upadłości: 2018-03-27
Adres podmiotu:
02-952 Warszawa
Wiertnicza 131
Syndyk: Dariusz Siewicz
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: ASR Agnieszka Kraszewska

Treść ogłoszenia:
KRS 0000503215

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 marca 2018 roku ogłoszono upadłość dłużnika KOGGATT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa, nr KRS 0000503215, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 36/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak, wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Siewicz, nr licencji 56. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Numer MSiG 074/2018 z dnia 2018-04-16 Pozycja nr 15810

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego KOGGATT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 892/18, zawiadamia, iż syndyk w dniu 10 grudnia 2018 roku, złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w MSiG, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Numer MSiG 002/2019 z dnia 2019-01-03 Pozycja nr 281

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, umorzył, na podstawie art. 361 ust. 1 Prawa upadłościowego, prowadzone, pod sygn. akt X GUp 892/18, postępowanie upadłościowe KOGGATT sp. z o.o. Na podstawie art. 224 1. p.u. na powyższe postanowienie przysługuje zażalenia w terminie tygodnia od dnia jego publikacji w MSiG.

Numer MSiG 090/2019 z dnia 2019-05-10 Pozycja nr 24005

Syndyk masy upadłości KOGGATT Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 1389/19; ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, na sprzedaż prawa do wytworzonej dokumentacji wraz z dokumentacją towarzyszącą, zawartą w załączniku do spisu inwentarza syndyka z dnia 24 kwietnia 2018 roku, na projekt i budowę centrum logistyczno magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z niezbędnymi uzyskanymi w tym celu zgodami i opiniami, na obszarze pomiędzy ulicami Logistyczną, Hryniewieckiego, Kujota w Szczecinie, na działkach o nr 23 i częściach działek 21/19, 22/5, 38/3, 17/4, 24/6 z obrębu 1084. Określa się cenę wywoławczą wymienionej dokumentacji na kwotę 140.000,00 zł netto słownie sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2020 roku, w Kancelarii Syndyka, o godz. 1200. Rozpatrzenie ofert nastąpi w trybie jawnym. Zainteresowani mogą składać oferty, w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2020 roku, pocztą, na adres Kancelarii Syndyka; al. Niepodległości 47, 02-653 Warszawa, decyduje data wpływu oferty do Kancelarii. Niezbędnym wymogiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 14.000,00 zł słownie czternaście tysięcy złotych 00/100 na konto masy upadłości KOGGATT Sp. z o.o.; nr rachunku bankowego 31 1020 5558 0000 8402 3158 0942. Wpłata wadium musi zostać zaksięgowana na koncie masy w banku prowadzącym rachunek, najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert. Wpłaty dokonane po tym terminie, zostaną bezzwłocznie zwrócone na konto oferentom, a złożone oferty nie będą brać udziału w przetargu. Regulamin przetargu oraz zestawienie oferowanej dokumentacji znajdują się w zakładce OFERTY SPRZEDAŻY na stronie www.syntrio.waw.pl, do indywidualnego pobrania. W przypadku zainteresowania - kontakt na adres; e-mail syndyklicencjanr56@gmail.com

Numer MSiG 014/2020 z dnia 2020-01-22 Pozycja nr 3374

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.