oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Postępowania upadłościowe


wersja do druku
TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o.
Sygnatura: sygn. akt XVIII GUp 66/19
Data ogłoszenia upadłości: 2015-10-26
Adres podmiotu:
01-745 Warszawa
Jasnodworska 5/101A
Syndyk: Ireneusz Kaczorek
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: SSR Daria Popłonyk

Treść ogłoszenia:
KRS nr 0000126657

Postanowieniem z dnia 26.10.2015r. sygn. akt X GU 933/15 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy:
- ogłosił upadłość Triada Bus Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika;
- stwierdził, iż niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000r.;
- wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk;
- wyznaczył syndyka w osobie Ireneusza Kaczorka.
Wzywa się:
- wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności, w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
- osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego do zgłaszania tych praw, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 545/15.

Numer MSiG 217/2015 z dnia 2015-11-06 Pozycja nr 17218

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Triada Bus Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 545/15, niniejszym informuje o zakończeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego i poucza iż, zgodnie z treścią art. 319. 5. prawa upadłościowego, na opis i oszacowanie można wnieść zarzuty do Sędziego-komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

Emisja ogłoszenia Gazeta Wyborcza dnia 01.03.2016r.

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego TRIADA BUS SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie prowadzonego pod sygn. akt X GUp 545/15 zawiadamia, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do listy wierzytelności.

Numer MSiG 190/2016 z dnia 2016-09-30 Pozycja nr 24777

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.