Pokaz ogłoszenia z kategorii:
 
wersja do druku
Ogłoszenie numer: 150
Sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomościach poł. w Skarżysku Kamiennej, woj. mazowieckie, dz.ew. nr 51 przy ul.Sokolej 58 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dz.ew. 44 przy ul.Kopernika niezabudowanej w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Fido
Data dodania ogłoszenia: 2019-11-07
Data ważności ogłoszenia: 2019-12-31
Załączniki
OPERAT SZACUNKOWY 1_8 udziału w nieruchomościach 51 i 44 - Skarżysko Kamienna 2019.pdf
REGULAMIN PRZETARGU.docx

Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Krzysztofa Fido w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nr PESEL 81121900693, w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 505/19, ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomościach położonych w Skarżysku Kamiennej, województwo mazowieckie, pow. skarżyski dz.e. nr 51, przy ul. Sokolej 58, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dz.e. nr 44, przy ul. Kopernika, niezabudowanej, dla których Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KI1R/00005726/2, opisanych w operacie szacunkowym z dnia 18 stycznia 2019 roku, zamieszczonym na stronie www.syntrio.waw.pl
Określa się cenę wywoławczą za udział będący przedmiotem przetargu, na kwotę 6.000,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
Zainteresowani mogą składać oferty, w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2019 roku, drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka al. Niepodległości 47, 02-653 Warszawa, (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 roku w kancelarii syndyka o godz. 13.00.
Niezbędnym wymogiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) na konto masy upadłości Krzysztofa Fido, do dnia 6 grudnia 2019 roku (data zaksięgowania na rachunku) na nr rachunku bankowego 95*1020*5558*0000*8602*3158*0953 oraz złożenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń zawartych w regulaminie przetargu dostępnym pod adresem www.syntrio.waw.pl